Ar-Ge harcanması 2021’de 81,9 milyar TL’ye yükseldi: 2022

Merhaba, 

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir önceki yıla nazaran 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldi.

Ar-Ge masrafının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içerisindeki oranı %1,13 oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2020 senesinde %1,09 iken, 2021 senesinde 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı %1,13’e terfi etti.

En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafınca yapılmış oldu

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan firmalar %70,7 ile en büyük paya sahip olurken, bunu %23,7 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı ise %5,6 oldu. Ar-Ge masrafları içinde personel masrafları %49,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %62,4 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2021 senesinde %62,4’ü mali ve mali olmayan firmalar tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının %25,1’ini, yükseköğretim %10,6’sını, yurt dışı kaynaklar %1,9’unu ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak %0,04’ünü finanse etti.

Tam vakit eşdeğeri cinsinden 221 bin 811 Ar-Ge mensubu çalıştı

Tam vakit eşdeğeri (TZE) cinsinden 2021 senesinde toplam 221 bin 811 şahıs Ar-Ge çalışanı olarak çalıştı. Sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge mensubunun 2021 senesinde %67,4’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %28,2’si yükseköğretimde ve %4,4’ü kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edilmiş olduğu genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge çalışanının payı %32,1 oldu   

TZE cinsinden hanım Ar-Ge personel sayısı, 2021 yılında 71 bin 301 şahıs ile toplam Ar-Ge personel sayısının %32,1’ini oluşturdu. Sektörler itibarı ile TZE cinsinden hanım Ar-Ge personel oranı yükseköğretimde %45,7, kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette %30,4, mali ve mali olmayan şirketlerde ise %26,6 oldu.

Ar-Ge mensubunun %31,2’si doktora yada eşdeğeri eğitim seviyesine sahip

Ar-Ge çalışanı öğrenim durumuna gore incelendiğinde, Ar-Ge personelinin %34,9’unun lisans öğrenim düzeyine haiz olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %31,2 ile doktora yada eşdeğeri, %24,3 ile yüksek lisans, %4,8 ile meslek yüksekokulu ve %4,8 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin öğrenim durumuna bakılırsa dağılımı ise sırayla; %48,0 ile lisans, %20,7 ile yüksek lisans, %18,3 ile doktora veya eşdeğeri, %6,7 ile meslek yüksekokulu ve %6,3 ile lise ve altı öğrenim düzeyi gibi oldu.

En fazla Ar-Ge harcanması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye nazaran 2021 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %31,9’unu meydana getiren TR51 (Ankara) iken, bunu %28,5 ile TR10 (İstanbul) ve %9,8 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Toplam Ar-Ge personel sayısının %29,5’i TR10 (İstanbul), %19,3’ü TR51 (Ankara) ve %8,0’ı TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.

Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge harcamasının %52,9’u Ar-Ge merkezlerinde yapılmış oldu

Mali ve mali olmayan firmalar tarafından 2021 senesinde gerçekleştirilen 57 milyar 884 milyon TL Ar-Ge masrafının %52,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge masrafının %85,2’si, 250 ve üstü çalışan sayısına sahip olan girişimler tarafınca yapıldı.

En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafınca yapıldı

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine bakılırsa sınıflandırıldığında, 2021 senesinde imalat sanayinde gerçekleştirilen 32 milyar 773 milyon TL Ar-Ge harcamasının %47,5’inin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafınca gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015 yılında %35,3’tü. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge masrafının %39,6’sı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, %8,3’ü orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve %4,6’sı düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı rakamları incelendiğinde 2021 senesinde en fazlaca araştırmacının 24 bin 630 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafınca istihdam edildiği görüldü. Bunu 16 bin 720 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler takip etti. TZE cinsinden araştırmacı rakamları dikkate alındığında da en fazla değerin 22 bin 299 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu saptandı.

 

 

 

tuik.Gov.Tr

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

İçeriğimize oy verin

Yorum yapın