AVM’lerde gelir giderlerin kapsamını deklare etti: 2022

Merhaba, 

Ticaret Bakanlığı, avmleriyle ilgili sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan Yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hususları paylaştı.

Açıklamada şu şekilde denildi:

“Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren perakende ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanmış olan dönüşümle beraber alışveriş merkezlerinin sayısı da artmıştır. Bu durum, bir taraftan ülke ekonomisine katkı sağlarken diğer yandan sektör aktörleri arasında kiracı ve kiraya veren ilişkisi çerçevesinde avmsinin muhtelif giderlerinden kaynaklanan sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu nedenle, alışveriş merkezleri ile ilgili olarak gerek uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü gerekse sektörden gelen geri bildirimler doğrultusunda efkarı umumiye taleplerinin karşılanması amacıyla Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Alışveriş merkezleriyle ilgili sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan Yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hususlar şunlardır:

Alışveriş merkezlerinde ortak gelir ve ortak giderlerin kapsamı belirlenmiştir.

Alışveriş merkezleri arasındaki tatbik birliğinin sağlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla ortak kullanım alanlarından elde edilmiş gelirler ile bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamı belirlenmiştir.

Bu çerçevede, ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğalgaz, yenileme durumunda olmayan bakım ve tamir şeklinde ortak kullanım alanı giderleri ile avmsinde fiilen çalışan bordrolu idare çalışanının göreviyle alakalı giderlerin ortak gider olduğu ve avmsindeki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak masraf katılım payı öğrenim edilebileceği kabul edilmiştir. Bundan böyle, söz konusu giderlerin dışında kalan giderler ile ortak masraf niteliğini sahip olup belgelendirilmeyen giderler için işletmelerden herhangi bir karşılık talep edilemeyecektir.

Ayrıca, ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanat içerikli etkinlik, baz istasyonu, atm ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan masraf avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir kabul edilmiş ve bu gelirlerin yalnızca ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabileceği kurala bağlanmıştır.

Reklam, marketing ve danışmanlık şeklinde giderler için işletmelerden ortak masraf katılım oranı tahsil edilmesinin önüne geçilmiştir.

Alışveriş merkezinin ortak gideri niteliğinde olmayan ve alışveriş merkezi maliki yada yönetimine ait giderler olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için alışveriş merkezindeki işletmelerden bundan bu şekilde herhangi bir bedel öğrenim edilemeyecektir. Ancak, kontrat serbestisi ilkesi doğrultusunda, Yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde yargı bulunması halinde bahse konu giderler için işletmelerden, sözleşmeler yenileninceye yahut uzatılmış sayılıncaya kadar katılım payı tahsil edilebilecektir.

Yine Yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde idare giderlerinin alt kalemlerinin belirtilmemiş olması halinde, işletmelerden yalnızca alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare mensubunun göreviyle ilgili giderler için katılım payı tahsil edilebilecektir.

Ortak gelir ve masraf raporunun asgari standartları belirlenmiştir.

Alışveriş merkezlerinde her yıl bundan önceki yılın ortak gelir ve giderleriyle ilgili standart, gerçeğe müsait, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı raporların oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Ortak gelir ve gider tutanağının oluşturulmasına ait olası tereddütlerin ortadan kaldırılmasını teminen proaktif bir yaklaşımla raporda bulunması ihtiyaç duyulan asgari unsurlar aleni ve ayrıntılı biçimde belirlenmiştir.

Alışveriş merkezi yönetiminin ortak gider paylaşımına ait uygulamaları bağımsız denetime doğal olarak kılınmıştır.

Ortak gider katılım payı hesaplama ve tahsilatları ile raporlamalarının mevzuata müsait olup olmadığının kontrol ve tespiti amacıyla alışveriş merkezi yönetimlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, laf mevzusu uygulamalar her sene Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafınca yetkilendirilen bağımsız kontrol kuruluşlarınca denetlenerek rapora bağlanacak ve avmsindeki işletmelerin bilgisine sunulacaktır.

Bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporda Yönetmeliğe aykırı bütün uygulamalar detaylı biçimde belirtilecek, böylece Bakanlığımızca meydana getirilen denetimlerle birlikte alışveriş merkezlerinin ortak gelir ve giderlerine ilişkin çifte kontrol yapılması sağlanarak bu hususlarda yaşanmış olan mağduriyet ve mevzuata aykırılıkların önüne geçilecektir.”

 

 

 

cumhuriyet.Com.Tr

Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen 🙂

Yorum yapın